Apie mokyklą

Istorija

Mokykla, mokytojas savo gyvenimo metus skaičiuoja rugsėjais, nedrąsiais atėjusiųjų žingsniais ir padėkos atsisveikinimo žodžiais, tariamais birželį. Keitėsi veidai, keitėsi laikai. Bėgo metai, keitėsi mokyklos įvaizdis.

1980 metais rugsėjo 1-ą dieną duris atvėrė Klaipėdos 6-oji vidurinė mokykla.
1990 metais buvo įvestas sustiprintas anglų kalbos mokymas.
1996 metais mokykla pavadinta „Versmės“ vardu.
2000 metais pradėtas įgyvendinti profiliuotas mokymas.
2004–2007 metais už valstybinius egzaminus buvo gauta 14 „šimtukų“, o 539 abiturientai įvertinti daugiau nei 50-čia balų.
Mokykla išleido 25 abiturientų laidas.
2007 metų rugsėjį mokykla perorganizuota iš vidurinės į pagrindinę.
2011 metų rugsėjį mokykla perorganizuota iš pagrindinės į progimnaziją.

2018-2019 m. m. ,,Versmės“ progimnazijoje mokosi 925 mokiniai, juos moko 70 mokytojų, iš viso dirba 79 pedagogai.

Gyvenimo pokyčiai atitinkamai orientuoja mokymo turinį, verčia nuolat tobulėti, keistis: moderni skaitykla, 2 nauji informacinių technologijų kabinetai, įkurti mokomųjų dalykų metodiniai centrai leidžia taikyti modernias informacines technologijas, o tai neatsiejami šiuolaikinio mokyklinio gyvenimo elementai.

Mokyklai 1980-2015 metais vadovavo direktorius Petras Montvydas.

Nuo 2016 metų mokykloje suformuota nauja administracijos komanda:
Direktorė – Gražina Pocienė;
Direktoriaus pavaduotojos ugdymui – Vaida Būdvytienė, Lina Kuisė, Jurgita Petkutė-Jevstafjeva;
Direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriems klausimams – Jolanta Dargienė.

Mokykloje iškilusius klausimus padeda spręsti mokyklos taryba: tėvų, mokinių ir mokytojų savivaldos atstovai.

Vizija

Nuolat besimokanti, moderni, atvira kaitai, patraukli ugdymo turiniu ir darbo metodais, besivadovaujanti demokratiniais principais švietimo institucija.

Misija

Teikti privalomą pradinį bei pagrindinį 1-os dalies ugdymą vaikams nuo 7 metų amžiaus, gyvenantiems steigėjo priskirtoje aptarnavimo teritorijoje.
Progimnazija užtikrina valstybinės ugdymo politikos kokybišką įgyvendinimą, remdamasi humanizmo, demokratiškumo, nacionalumo, atvirumo principais.

Filosofija

Vidutinis mokytojas kalba. Geras mokytojas aiškina. Puikus mokytojas demonstruoja. Didis mokytojas įkvepia.

Veiklos prioritetai

Laisvos, kūrybingos, sugebančios save suvokti ir realizuoti asmenybės poreikių ugdymas.

Kokybiškų švietimo paslaugų teikimas.

Bendravimo ir bendradarbiavimo kultūros kūrimas.

Ugdymo modernizavimas ir bendruomenės gebėjimo naudotis šiuolaikine technika ir technologija tobulinimas.

Bendruomenės poreikių tenkinimas.

Veiksmingas vadovavimas.