Strateginis tikslas, metiniai veiklos tikslai, prioritetai.

 

 

 

 

 

2017 m. strateginis tikslas – sudaryti prielaidas aukštesnei bendrojo ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo kokybei.

 

Prioritetas –  ugdymo kokybės gerinimas. 

 

Metiniai veiklos tikslai:

  1. Pagalba mokiniui, stebint kiekvieno mokinio individualią pažangą, kuriant saugią, jaukią ir motyvuojančią edukacinę aplinką, lemiančią gerą ugdymo kokybę.

  2. Neformalaus vaikų švietimo tobulinimas, didinant NŠ pasiūlą, kuriant ir puoselėjant mokyklos tradicijas.

metiniai uždaviniai:

  1. Tobulinti sistemą, užtikrinančią kokybišką pagalbos teikimą mokiniui.

  2. Stiprinti visų grandžių glaudų bendradarbiavimą neformaliojo švietimo srityje, didinant neformalaus švietimo pasiūlą, kuriant ir puoselėjant mokyklos tradicijas.