Aprūpinimas vadovėliais

Mokinių aprūpinimo vadovėliais tvarka

Moksleiviai vadovėliais aprūpinami nemokamai. Vadovėliams įsigyti naudojamos lėšos iš moksleivio krepšelio.

Remiantis galiojančiais įstatymais bei juos lydinčiais aktais mūsų mokykloje nustatoma tokia tvarka:

 • Metodinių ratelių pirmininkai ir mokytojai bendrame pasitarime aptaria vadovėlių stygių ir siūlo jų įsigyti, atsižvelgdami į lėšų limitą bei vadovėlių būtinumą ir pateikia pasiūlymus Metodinei tarybai.
 • Metodinės tarybos posėdyje aptariamas vadovėlių užsakymas kitiems mokslo metams.
 • Mokyklos taryba aprobuoja vadovėlių užsakymą kitiems mokslo metams.
 • Už vadovėlių ir jų komplektų dalių, mokymo priemonių ir literatūros užsakymą atsakinga bibliotekininkė E. Paulikaitė
 • Vadovėlių ir mokymo priemonių bei literatūros užsakymas, pristatymas vykdomas su leidyklomis ir tiekėjais bendradarbiaujant.
 • Dalyko mokytojams vadovėliai išduodami mokyklos bibliotekoje, pasirašant vadovėlių išdavimo-grąžinimo lapuose.
 • Vadovėliais aprūpinami tik tie mokiniai, kurie atsiskaito su dalyko mokytojais už praėjusių mokslo metų vadovėlius. Mokinys, negrąžinęs bent vieno vadovėlio, sekančiais mokslo metais vadovėliais neaprūpinamas. Apie tai klasės auklėtoja informuoja moksleivio tėvus ar globėjus iki rugsėjo 1 d.
 • Už vadovėlių surinkimą iš moksleivių atsakingas dalyko mokytojas. Jeigu vadovėliai yra įrašyti į mokinio skaitytojo formuliarą, už vadovėlių surinkimą atsakinga bibliotekininkė.
 • Mokinio, kuriam skirti papildomi darbai, vadovėliai perrašomi į jo skaitytojo formuliarą. Iki liepos 1 d. mokinys privalo atsiskaityti su biblioteka.
 • Už vadovėlių apskaitą, užsakymą, jų išdavimą ir surinkimą iš mokytojų atsakinga mokyklos bibliotekininkė. Šią tvarką aptaria ir aprobuoja mokytojų taryba, mokyklos taryba, tvirtina mokyklos direktorius įsakymu. Išimtinais atvejais vadovėliai gali būti nurašyti.

Atlyginimas už prarastus vadovėlius

 • Už pamestus, sugadintus vadovėlius kaltininkas privalo atlyginti pinigais (vadovėlio kaina) arba kitu nauju vadovėliu.
 • Neatsiskaičius už vadovėlius ir grožinės literatūros knygas ir neatlyginusių padarytos žalos, moksleivių sąrašą bibliotekininkė skelbia mokytojų kambaryje kiekvienais metais.
 • Mokinys, negrąžinęs bent vieno vadovėlio, sekančiais mokslo metais vadovėliais neaprūpinamas. Apie tai klasės auklėtoja informuoja moksleivio tėvus ar globėjus iki rugsėjo 1 d.
 • Moksleivis, išvykstantis iš mokyklos, pildo atsiskaitymo lapelį. Pedagogai pasirašydami lapelyje patvirtina, kad mokinys yra pilnai atsiskaitęs su dalyko mokytoju ir su biblioteka. Išvykstant iš mokyklos moksleiviui klasės vadovas informuoja apie tai bibliotekininkę ir kartu su ja rūpinasi, kad mokinys neliktų skolingas mokyklai. Atsiskaitymo lapelį mokinys gali pasiimti raštinėje arba bibliotekoje.
 • Darbuotojas, išvykstantis iš mokyklos, privalo atsiskaityti su biblioteka, pateikdamas atsiskaitymo lapelį. Išvykstančiam iš mokyklos ir neatsiskaičius su biblioteka, negrąžintų vadovėlių, knygų vertė išskaičiuojama iš atlyginimo.