Atleidimas nuo pamokų

Mokinių, lankančių ar baigusių specializuotas valstybines ar savivaldybės meno ar sporto mokyklas, privalomų atitinkamo dalyko pamokų nelankymo ir atsiskaitymo už jį tvarka

  • Mokiniai atleidžiami nuo atitinkamo dalyko pamokų Direktoriaus įsakymu, pateikus tėvų prašymą, suderintą su dalyko mokytoju ir klasės auklėtoju.
  • Dalyko mokytojas dienyne ties mokinio pavarde eilutėje įrašo „atleistas“, Direktoriaus įsakymo Nr.
  • Lankantys meno, muzikos mokyklas mokiniai atstovauja mokyklai įvairiuose renginiuose. Lankantieji sporto užsiėmimus atstovauja mokyklai įvairiose varžybose.
  • Jei mokinys atsisako atstovauti mokyklai sporto varžybose, meno renginiuose, mokytojai gali siūlyti atšaukti sprendimą dėl atleidimo nuo privalomų pamokų.

Atleistų nuo pamokų užimtumas

Mokinių, atleistų nuo kūno kultūros ir menų pamokų, užimtumo tvarka

  • Atleisti nuo atitinkamo dalyko pamokų mokiniai tos pamokos metu tėvų prašymu gali savarankiškai dirbti skaitykloje ar užsiimti kita veikla, neprieštaraujančia mokyklos darbo tvarkos taisyklėms.
  • Nesant tėvų prašymo mokinys turi stebėti pamoką.
  • Mokiniai, neturintys sportinės aprangos, nedalyvauja kūno kultūros pamokose (jie stebi pamoką).
  • Už mokinių saugumą pamokos metu, jeigu nėra tėvų prašymo, atsako dalyko mokytojas.