Priėmimo tvarka

Progimnazija vykdo mokinių priėmimą vadovaudamasi Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos patvirtintu 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T2-326 „Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo redakcija“.

Progimnazijai priskirta aptarnavimo teritorija:
Savivaldybės teritorijos gatvės: I. Simonaitytės g. (išskyrus lyginius nuo Nr. 10 iki 34),  Statybininkų pr. (Nr. 7A, 7B), Smiltelės  g. (lyginiai iki Nr. 12), Šiaulių g. (nelyginiai iki Nr. 9 ir lyginiai), Šilutės pl. (nuo Nr. 64 iki Smiltelės g.), Vingio g. (iki Smiltelės g.).

Registracija į pirmas klases

2018-2019 m.m. numatoma priimti 88 pirmų klasių mokinius.

 • Į paskirtas mokyklas pagrindinio priėmimo metu priimami asmenys, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, pagal prašymų įregistravimo datas.
 • Pirmumo teise priimami mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje gyvenantys našlaičiai, asmenys, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, ir vaikai, kurių broliai ir seserys prašymo pateikimo metu jau mokosi toje mokykloje, iš eilės pagal prašymų įregistravimo datas.
 • Dokumentai į pirmas klases priimami nuo 2018 m. vasario 19 d. 8.00.
 • Reikalingi dokumentai:

 1. Prašymas (tėvų / globėjų / rūpintojų);

 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (jo kopija);

 3. Pirmumo teisę liudijantys dokumentai (jų kopijos);

 4. Specialiuosius ugdymosi poreikius įrodantis dokumentai (jų kopijos) švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

 5. Įgyto išsilavinimo pažymėjimas ar dokumentai, liudijantys turimus mokymosi pasiekimus (jų kopijos);

 6. Sveikatos pažyma (iki rugsėjo 15 d.).

Registracija į 2-8 klases

2018-2019 m.m. numatoma priimti 15 penktų klasių mokinių, į kitas klases - atsiradus laisvoms vietoms.

 • Į paskirtas mokyklas pagrindinio priėmimo metu priimami asmenys, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, pagal prašymų įregistravimo datas.
 • Pirmumo teise priimami:
 1. Visi asmenys, pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal aukštesniojo lygmens ugdymo programą toje pačioje mokykloje iš eilės pagal prašymų įregistravimo datas.

 2. Mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje gyvenantys našlaičiai, asmenys, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, ir vaikai, kurių broliai ir seserys prašymo pateikimo metu jau mokosi toje mokykloje, iš eilės pagal prašymų įregistravimo datas.

 • Dokumentai į 2-8 klases priimami nuo 2018 m. vasario 21 d. 8.00.
 • Reikalingi dokumentai:

 1. Prašymas (tėvų / globėjų / rūpintojų);

 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (jo kopija);

 3. Pirmumo teisę liudijantys dokumentai (jų kopijos);

 4. Specialiuosius ugdymosi poreikius įrodantis dokumentai (jų kopijos) švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

 5. Įgyto išsilavinimo pažymėjimas ar dokumentai, liudijantys turimus mokymosi pasiekimus (jų kopijos);

 6. Sveikatos pažyma (iki rugsėjo 15 d.).

Dėl priėmimo į 1-8 klases pasiteirauti galima:
Direktorė Gražina Pocienė tel. 867084110.

Dėl priėmimo į pirmas klases pasiteirauti galima:
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurgita Petkutė-Jevstafjeva tel. 864527826.

Dėl priėmimo į penktas klases pasiteirauti galima:
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vaida Būdvytienė tel. 860740931.

Pagrindinis ir svarbiausias priėmimas 2018-2019 mokslo metams bus vykdomas 2018 m. birželio 10-25 d. (nagrinėjami iki birželio 9 d. įregistruoti prašymai).

Pasibaigus pagrindiniam priėmimui vykdomas pavienis priėmimas, t.y. priėmimas į laisvas vietas.

Pavienis priėmimas į priskirtų mokyklų laisvas vietas vykdomas kiekvienais kalendoriniais metais nuo birželio 26 d. iki rugpjūčio 31 d. ir per mokslo metus.

Pavienio priėmimo metu pagal prašymų įregistravimo datas pirmiausia priimami asmenys, gyvenantys priskirtų mokyklų teritorijose, po to – asmenys, negyvenantys mokykloms priskirtose aptarnavimo teritorijose, iš kurių priėmimo pirmumas teikiamas našlaičiams, asmenims, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, vaikams, kurių broliai ir seserys prašymo pateikimo metu jau mokosi toje mokykloje ir asmenims, gyvenantiems artimiausių mokyklų aptarnavimo teritorijose.

Mokinių priėmimo komisijos:
darbo trukmė – nuo 2018 m. birželio 4 d. iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.;
darbo vieta – 111 kabinetas.
Posėdžių datos:
2018 m. birželio 4 d.
2018 m. birželio 8 d.
2018 m. birželio 14 d.
2018 m. birželio 25 d.
2018 m. rugpjūčio 31 d.