Namų darbų skyrimo tvarka

Mokiniams namų darbai neskiriami prieš šventines dienas, savaitgalius, atostogas.

Namų darbų skyrimą dirbantys mokytojai derina tarpusavyje.

Dalykų mokytojai derina ugdymo turinio integraciją,  namų darbų skyrimo tikslingumą ir apimtį klasių koncentrų mokytojų  susirinkimuose rugsėjo mėnesį;

Rekomenduojama  per dieną skirti namų darbų:

  • 3-4 klasių mokiniams iki 1 valandos;
  • 5-6 klasių mokiniams iki 1,5 valandos;
  • 7-8 klasių mokiniams iki 2 valandų;
  • 1-2 klasių mokiniams namų darbai neskiriami;
  • 3-4 klasių mokiniams namų darbai neskiriami prieš šventines dienas, savaitgalius, atostogas;
  • 5-8 klasių mokiniams namų darbai neskiriami prieš šventines dienas, atostogas;
  • namų darbai neskiriami žmogaus saugos, dorinio ugdymo, dailės, technologijų,  muzikos, kūno kultūros, informacinių technologijų dalykų pamokose.

Ilgalaikiuose planuose mokytojai numato pamokos veiklų ir namų darbų užduočių diferencijavimą ir individualizavimą („Mokyklos bendruomenės susitarimai“, 2012 m. birželio 11 d. Mokytojų tarybos posėdžio protokolas Nr. 7).